دفتر مهندسي و نظارت

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شنبه 27 آبان 1396
  • 1396/08/22 36 : 12
     به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد مهندس محمد اعراب شیبانی از راه اندازی اپلیکیشن YED BOOKبرای دسترسی آسان پیمانکاران به انواع جزییات پروژه و آرایش شبکه خبر داد و گفت : این اپلیکیشن برای دسترسی به جزییات اجرای پروژه های مهندسی ...
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
 
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد