شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد جمعه 03 آذر 1396

قوانین و مقررات

اساسنامه شرکت توزیع نیروی برق استان یزد  

آیین نامه معاملات شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

دفتر خدمات مشترکین – آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق – فصل اول : تعاریف و اختصارات

دفتر خدمات مشترکین – آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق – فصل دوم :مقررات عمومی تامین برق

دفتر خدمات مشترکین – آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق – فصل سوم : هزینه های تامین برق

دفتر خدمات مشترکین – آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق – فصل چهارم : انشعاب آزاد

دفتر خدمات مشترکین – آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق – فصل پنجم : موارد متفرقه 

دفتر خدمات مشترکین – آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق – فصل ششم : هزینه های برقراری انشعاب برق 

دستورالعمل نحوه تعاملات در زمینه ارائه خدمات به مشترکین و متقاضیان برق

ضوابط فروش انرژي و انشعاب برق

بهاي برق گلزار شهدا

برق دار كردن چاههاي كشاورزي

تعداد بازدید کنندگان : 14,800

نظر شما در مورد این مطلب


star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد