شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد سه شنبه 04 ارديبهشت 1397

نمودار سازمانی
+ 12px -

?????? ???? هیئت مدیره ?????? ???? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ??? ???? ? GIS ???? ????? ??? ??????? ??? ?????? ?????? ????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ???? ????? ??? ???? ??? ????? ????? ????? ???? ??????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ?????? ????? ?? ???? ????? ?????? ???? ?????? ???? ??????? ???? ?????? ?????? ? ????? ???? ????? ?????? ?????? ???? ???? ????? ????? ?? ???? ?????? ????????? ????? ?? ????? ??????? ???????? ???? ???? ???? ???? ?? ?????? ????? ??? ?????????

 

تعداد بازدید کنندگان : 16,762

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد