شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شنبه 04 آذر 1396

نمودار سازمانی

?????? ???? هیئت مدیره ?????? ???? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ??? ???? ? GIS ???? ????? ??? ??????? ??? ?????? ?????? ????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ???? ????? ??? ???? ??? ????? ????? ????? ???? ??????? ?????? ???? ????? ?????? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ?????? ????? ?? ???? ????? ?????? ???? ?????? ???? ??????? ???? ?????? ?????? ? ????? ???? ????? ?????? ?????? ???? ???? ????? ????? ?? ???? ?????? ????????? ????? ?? ????? ??????? ???????? ???? ???? ???? ???? ?? ?????? ????? ??? ?????????

 

تعداد بازدید کنندگان : 16,218

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد