شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد جمعه 29 دي 1396
آرشیو بانک مناقصات و مزایدات به تفکیک سال برگزاری
   1396
لیست مناقصات و مزایده های سال 1396
# شماره روش معامله وضعیت موضوع معامله مهلت خرید اسناد (از) مهلت خرید اسناد (تا) تاریخ بازگشایی پاکات
1 s296/137/603 مناقصه   جزئیات 1396/10/14 1396/10/23 1396/10/23
2 96/139/603 مناقصه   جزئیات 1396/10/16 1396/10/26 1396/11/10
3 96/137/603 مناقصه   جزئیات 1396/09/18 1396/09/28 1396/10/09
4 s296/136/603 مناقصه   جزئیات 1396/09/19 1396/09/28 1396/09/28
5 اصلاحیه شماره یک 96/136/603 مناقصه   جزئیات 1396/09/11 1396/09/24 1396/09/25
6 96/133/603 مناقصه   جزئیات 1396/09/04 1396/09/14 1396/09/28
7 96/136/603 مناقصه   جزئیات 1396/08/29 1396/09/11 1396/09/25
8 96/135/603 مناقصه   جزئیات 1396/08/27 1396/09/08 1396/09/21
9 96/134/603 مناقصه   جزئیات 1396/08/20 1396/09/02 1396/09/18
10 96/146/603/3 مزایده   جزئیات 1396/08/13 1396/08/23 1396/09/04
11 96/603/32/495 فراخوان ارزیابی کیفی   جزئیات 1396/07/30 1396/08/15 1396/08/16
12 s296/125/603 مناقصه   جزئیات 1396/07/16 1396/07/28 1396/07/29
13 S96/125/603 مناقصه   جزئیات 1396/07/03 1396/07/25 1396/07/25
14 96/125/603 مناقصه   جزئیات 1396/07/01 1396/07/13 1396/07/25
15 96/124/603 مناقصه   جزئیات 1396/05/22 1396/06/01 1396/06/14
16 96/123/603 مناقصه   جزئیات 1396/05/09 1396/05/21 1396/06/04
17 96/116/603 مناقصه   جزئیات 1396/04/08 1396/04/19 1396/05/03
18 96/115/603 مناقصه   جزئیات 1396/04/08 1396/04/19 1396/05/03
19 96/114/603 مناقصه   جزئیات 1396/03/30 1396/04/12 1396/04/24
20 96/113/603 مناقصه   جزئیات 1396/03/24 1396/04/04 1396/04/27
21 اصلاحیه 96/110/603 مناقصه   جزئیات 1396/03/20 1396/04/20 1396/04/20
22 اصلاحیه شماره یک مزایده 145/603/3 مزایده   جزئیات 1396/04/13 1396/04/22 1396/05/03
23 145/603/3 مزایده   جزئیات 1396/04/10 1396/04/21 1396/05/03
24 96/117/603 مناقصه   جزئیات 1396/04/07 1396/04/18 1396/04/31
25 96/603/32/192 فراخوان ارزیابی کیفی   جزئیات 1396/03/31 1396/04/30 1396/04/31
26 96/112/603 مناقصه   جزئیات 1396/03/21 1396/04/31 1396/04/13
27 96/111/603 مناقصه   جزئیات 1396/03/25 1396/04/08 1396/04/20
28 اصلاحیه شماره یک 96/109/603 مناقصه   جزئیات 1396/03/25 1396/04/02 1396/04/03
29 96/110/603 مناقصه   جزئیات 1396/03/20 1396/03/30 1396/04/13
30 9660332106 فراخوان ارزیابی کیفی   جزئیات 1396/03/17 1396/04/10 1396/04/10
31 96/109/603 hwghpdi مناقصه   جزئیات 1396/03/09 1396/03/22 1396/04/03
32 96/109/603 مناقصه   جزئیات 1396/03/09 1396/03/22 1396/04/03
33 96/108/603 مناقصه   جزئیات 1396/03/06 1396/03/18 1396/03/30
34 96/603/32/78 فراخوان ارزیابی کیفی   جزئیات 1396/03/07 1396/03/31 1396/03/31
35 96/603/32/79 فراخوان ارزیابی کیفی   جزئیات 1396/03/07 1396/03/31 1396/03/31
36 اصلاحیه 129/603 مناقصه   جزئیات 1396/01/14 1396/01/25 1396/01/26
37 130/603اصلاحیه شماره دو مناقصه   جزئیات 1396/01/14 1396/01/25 1396/01/26
38 12860395s مناقصه   جزئیات 1396/01/01 1396/01/10 1396/01/19
39 96/103/603 مناقصه   جزئیات 1396/01/08 1396/01/19 1396/01/29
40 96/102/603 مناقصه   جزئیات 1396/01/08 1396/01/19 1396/01/29
41 96/101/603 مناقصه   جزئیات 1396/01/08 1396/01/19 1396/01/29
42 132/603 مناقصه   جزئیات 1396/01/01 1396/01/10 1396/01/26
 در حال فروش اسناد  زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد
   1395
   1394
   1393
   1392
   1391
   1390
   1389

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد