شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

گزیده مقالات سال 1394 بازگشت

ردیف عنوان مقاله نام نویسنده مقاله امکانات
1  بررسی نقش رسانه ها در مدیریت بحران و تاثیر آن در آرامش جامعه  آقای طباطبایی ، آقای کرمی
2  رتبه بندی شاخصهای QFD با استفاده ازروش DEA و AHP فازی  آقای رنگانی ، آقای نعمتی زاده ، خانم اخوان
3  بررسی تاثیر مدیریت دانشو ممیزي مدیریت منابع انسانی بربهبود و بهره وري سازمانی  آقای طباطبایی ، آقای کرمی
4  کاهش تلفات مبتنی بر GIS با رویکرد مکانیابی بهینه پست فوق توزیع نمونه در استان یزد  خانم فتاحی ، آقای میرجلیلی
5  مکانیزه کردن عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به کمک سامانه اطلاعات مکانی  مجتبی خبیری،غلامحسین گلنام،صادق نعمتی زاده
6  تعیین ساختار بهینه ریزشبکه ها در شبکه های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن خودکفایتی و قابلیت اعتماد  محمدعلی درعلی ، علیرضا صدیقی ، احمد میرزایی ، مهدی میرجلیلی
7  جایابی منابع تولید پراکنده با ملاحظات قابلیت اطمینان و تلفات در شبکه هاي توزیع  ابوالفضل گندم مالمیري، حمیدرضا میرجلیلی، ابوالفضل اسدي، سید امین سعید ، سید مسعود پورنجفی
8  نقش GIS در انجام مطالعات فنی و اقتصادي اتوماسیون شبکه هاي توزیع  حمیدطایفی نصرآبادي ، بی بی فاطمه کربلایی،سعید شیرزاد
9  ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي GIS بر اساس مدل CIPP  محمدمهدي ميرجليلي، زهرا حاجي مهدئي، بهناز خارکن
10  مکان یابی بهینه عنصر UPQSبا هدف کاهش تلفات توان اکتیو و راکتیو  محمدمهدي ديباوند، حمیدرضامیرجلیلی ،علیرضا صدیقی
11  کاهش تلفات با استفاده از GIS جهت تعادل بار در شبکه های توزیع برق  بی بی فاطمه کربلایی،محمدمهدی میرجلیلی،صادق نعمتی زاده
12  كسب و كار هوشمند ، سازمان و مديريت و تاثير آن بر نحوه تصميم گيري مديران  سميه اسفندياري ، فاطمه سعادت ،
13  ارائه راهکارهای عملی به منظور جلوگیری از آسیب ترانسهای زمین  محمدمهدی خادمی ،فاطمه فتاحی
14  نقش GIS درمدیریت روشنایی معابر  بی بی فاطمه کربلایی، محمد حسین وکیل ، سعید شیرزاد

جستجو ...


star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد