شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

مقالات سال 1398 بازگشت

ردیف عنوان مقاله نام نویسنده مقاله امکانات
1  بهبود شاخصهاي قابلیت اطمینان شبکه توزیع با استفاده از اتوماسیون  علی باباییان عقدا
2  افزایش اثربخشی برنامه هاي سلامت کارکنان، راهکار افزایش بهره وري نیروي انسانی  مریم حکاکیان یزدي ، حامد الوان ساز یزدي
3  مدل ارتباطی نقش مدیریت دانش بر میزان کارآفرینی سازمانی و توانمندسازي کارکنان  شمس السادات باغیان
4  بررسی اشباع CT در پست های فشرده نصب شده در شبکه توزیع تاثیر آن بر هماهنگی حفاظتی درفیدرهای توزیع  علی باباییان عقدا
5  بررسی وضعیت اصول اولیه مدیریت کیفیت جامع در سازمانی خاص (مطالعه موردي :شرکت توزیع نیروي برق استان یزد)  احمد فلاح زاده ، علی محمد بیداري
6  تاثیر نوآوری بر عملکرد سازمانی با میانجی گری جو سازمانی  فاطمه سعادت ، سعیده مزیدی
7  پیشنهاد مدل قراردادي جدید جهت خرید برق از نیروگاههاي تولید پراکنده  مهدیه یاحقی، محمد حسین شریعتی نسب ، محسن نگارش
8  بررسی عوامل موثر بر سازگاري شغلی با توجه به بازخورد سازمانی و ویژگی هاي شخصیتی (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروي برق استان یزد)  فاطمه سلطانی گردفرامرزي
9  تدوین استراتژيهاي معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان یزد با استفاده از مدلSWOT  نادیا غفاریان، مهتاب دهقانی، جعفر مجیدي زاده
10  مطالعه چگونگی تاثیرپذیري تبادل دانش از ساختار سازمان  فاطمه شاکری
11  برنامه ریزی منابع انسانی با استفاده از نتایج مدیریت عملکرد با رویکرد EFQM و الویت بندی عوامل اثرگذار در هر حوزه با روش ANP  مسعود مختاری ، امیر راسخی نژاد
12  بررسی حساسیت اثر کنترل از راه دور سکسیونرها بر قابلیت اطمینان شبکه توزیع شهرک صنعتی جهان آباد  محمد نوری

جستجو ...


star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد