شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

ورود به ميز خدمت الكترونيك
مشتری گرامی می توانید جهت درخواست خدمت بر روی آیکن های روبروی هر خدمت کلیک فرمایید
  14651203000  خدمات صورتحساب قبض
شناسه خدمت عنوان خدمت فرم ها اينترنتي دفاتر پيشخوان دولت موبايل
13031465100تسویه حساب شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031465101تسویه بدهی شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031465102تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031465103صدور قبض المثنی شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031465104بررسی صورتحساب شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031465105سوابق مصارف و صورت‌حساب شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031465106سوابق پرداخت شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
  14661303000  خدمات مشترکین
شناسه خدمت عنوان خدمت فرم ها اينترنتي دفاتر پيشخوان دولت موبايل
13031466101تغییر مکان داخلی شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031466105اصلاح اطلاعات شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031466106اصلاح نام شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031466107تغیر نام شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031466108آزمایش کنتور شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031466109اصلاح سرویس انشعاب شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031466111وصل مجدد انشعاب شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031466104جمع آوری دایم انشعاب شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
  14671202000  رسیدگی به درخواست انشعاب و تغییر قدرت
شناسه خدمت عنوان خدمت فرم ها اينترنتي دفاتر پيشخوان دولت موبايل
13031467100افزایش آمپراژ شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031467101کاهش آمپراژ شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031467102درخواست انشعاب آمپری شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031467103 تفکیک یا ادغام انشعاب شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031467104واگذاری برق موقت شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
    سایر خدمات
شناسه خدمت عنوان خدمت فرم ها اينترنتي دفاتر پيشخوان دولت موبايل
13031466100انصراف از برقراری انشعاب شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031466103جمع آوری موقت انشعاب شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031466110قطع موقت انشعاب شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
13031466102نصب مجدد انشعاب شناسنامه خدمت
بيانيه سطح خدمت
تلفن مسئول خدمت
  13031465100  تسویه حساب
شناسه خدمت عنوان خدمت فرم ها اينترنتي دفاتر پيشخوان دولت موبايل

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد