شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

عنوان خدمت: تسویه حساب     شناسه خدمت: 13031465100
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت: توسط این خدمت، مشترکین می‌توانند به منظور تسویه حساب یا صدور صورت حساب خارج از دوره، برای انشعاب مورد نظر خود اقدام کنند
مدارک مورد نیاز: آخرین قبض پرداختی مشترک
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 2 روز
ساعات ارائه خدمت: در دفاتر پیشخوان از ساعت 8 الی 14
تعداد مراجعه حضوری:
هزینه ارائه خدمت (ريال) به خدمت گیرندگان
مبلغ (مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک
مطابق قوانين و تعرفه هاي مصوب صنعت برق
نحوه دسترسی به خدمات
اینترنتی
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمت
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت:
حزئیات خدمت (شناسه خدمت)

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد