شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

عنوان خدمت: نصب مجدد انشعاب     شناسه خدمت: 13031466102
نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
شرح خدمت: مشترکین می توانند درخواست نصب مجدد انشعاب آمپری را ارائه دهند.
مدارک مورد نیاز: قبض برق ، تاییدیه واریز وجه
جزئیات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت: 5 روز
ساعات ارائه خدمت: از ساعت 8 الی 15
تعداد مراجعه حضوری:
هزینه ارائه خدمت (ريال) به خدمت گیرندگان
مبلغ (مبالغ) شماره حساب (های) بانکی پرداخت بصورت الکترونیک
مطابق قوانین و تعرفه های مصوب صنعت برق
نحوه دسترسی به خدمات
اینترنتی
دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمت
مراجعه به امورهای مربوطه برق شهرستان و مدیریت توزیع برق شهرستان های مربوطه
نمودار مراحل دریافت خدمت / زیرخدمت:
حزئیات خدمت (شناسه خدمت)

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد