دفتر حراست و امور محرمانه
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

دفتر حراست و امور محرمانه

نحوه  ارتباط با دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق استان يزد

شماره پیام کوتاه دفتر حراست و امورمحرمانه شرکت: 3000290155

شماره تلفن مستقیم دفتر حراست شرکت: 6243477 -0351

شماره نمابر مستقیم دفتر حراست شرکت: 6243477 -0351

herasat@yed.co.ir  : آدرس پست الکترونیکی


شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
 

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد