شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

ارتباط با مدیران شرکت
+ 12px -

پست الکترونیک
فکس
تلفن
سمت
نام و نام خانوادگی
ردیف
035-32633013
035-32633013
مدير امور كاركنان
حامد الوانساز
1
035-36280878
035-36280878
مدير امور نظارت برخدمات عمومي
هوشنگ اميرپور
2
_
035-36233007
مدیر دفترتحقيقات
محمد مهدي جوكار
3
_
035-36290570
مدير دفتر برنامه ريزي و بودجه
محمد مهدی میرجلیلی
4
035-36285527
035-36285527
مدير دفتر كنترل برنامه و پروژه
 سعید ماندگاری
5
035-36232066
035-36232066
مدير امور برق 2 يزد
ابوالفضل ماندگاري
6
_
035-36293112
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری
حسین ایرانپور
7
_
035-36239300
مدیر دفتر ايمني و كنترل ضايعات
علی اکبر زابلي
8
_
035-36286795
مدير امور ديسپاچينگ و فوريتهاي برق
محمد فراتی
9
_
035-36248223
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
محمد حسین بلور
10
_
035-36243030
مدیر دفتر نظارت بر فروش انرژي و وصول مطالبات
محمدعلی غلامحسيني
11
035-38261470
035-38261470
مدير امور برق 3 يزد
 سیدناصر میرفخر الدینی
12
_
035-36286792
مدير دفتر نظارت بر بهره برداري
کاظم كرمي
13
035-36286765
035-36286765
مدير امور تداركات و انبار
حمید جهانی نسب
14
035-38243279
035-38243279
مدير دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات
جمال متوسليان
15
035-36293113
035-36293113
مدير دفتر برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش
فریده بهداد
16
035-36287135
035-36287135
مدیر دفتر مديريت مصرف
محمد ميرشمس
17
035-36270733
035-36270733
مدير امور برق 1 يزد
ناصر درجو
18
035-36245662
035-36245662
مدير امور مهندسي و نظارت
محمد شیبانی
19
035-36248221
035-36248221
مدیر امور مالي
حسین برزگری
20
_
035-36284636
مدیر دفتر دفتر بازار برق
محسن نگارش
21
_
035-36245909
مدیر دفتر توسعه مدیریت
سید مصطفی رسولی
22
035-32827114
035-32827114
مدير توزيع برق شهرستان ابركوه
ابوالفضل اكرمي
23
035-32224889
035-32224888
مدير توزيع برق شهرستان اردكان
سید مهدی حسینی پور
24
035-32422558
035-32429821
مدیر توزيع برق شهرستان بافق
محمدرضا عسکری فر
25
035-32627600
035-32623480
مدير توزيع برق شهرستان تفت
منصور سراستاد
26
035-32570665
035-32570666
مدير توزيع برق شهرستان خاتم
علیرضا ابراهيمي
27
035-32724112
035-32724112
مدير توزيع برق شهرستان اشکذر
 مجتبی زارع
28
035-32531211
035-32531212
مديرتوزيع برق شهرستان مهريز
فتح ا... اسماعیلی
29
035-32352777
035-32352777
مدير توزيع برق شهرستان ميبد
حمیدرضا عدل ثاني
30
035-32583434
035-32583434
رئیس اداره برق شهرستان مروست
  علي عسكري پور
31
035-32653581
035-32653312
مدير توزيع برق شهرستان نیر
  حسين ابوالفتحي
32
035-32472557
035-32472557
مدیر توزیع برق شهرستان بهاباد
سید یحیی جعفری خواه
33
تعداد بازدید کنندگان : 32,088

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد