شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

صفحه اصلي نظرسنجی

نظرسنجي از خدمات

تا چه اندازه از كيفيت روشنايي معابر رضايت داريد؟

بسيار زياد     زياد     متوسط     كم     بسيار كم

در صورت داشتن شكايت تا چه اندازه از كيفيت و سرعت پاسخگويي به شكايت خود رضايت داريد؟

بسيار زياد     زياد     متوسط     كم     بسيار كم

رضايتمندي شما از كيفيت برق(ولتاژ، فركانس و نوسانات) چه ميزان است؟

بسيار زياد     زياد     متوسط     كم     بسيار كم

تا چه اندازه از تلاش شرکت برق در جهت تسریع دررفع عیب و خاموشی برق رضایت دارید؟

بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     بسیارکم

تا چه اندازه از سرعت ارائه خدمت برقراری انشعاب برق رضایت دارید ؟

بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     بسیار کم

تا چه اندازه از زمان مراجعه مامورین برای قرائت کنتور منزل خود رضایت دارید؟

بسیار زیاد     زیاد     متوسط     کم     بسیارکم

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد