شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

آرشیو بانک مناقصات و مزایدات به تفکیک سال برگزاری
   1397
لیست مناقصات و مزایده های سال 1397
# شماره روش معامله وضعیت موضوع معامله مهلت خرید اسناد (از) مهلت خرید اسناد (تا) تاریخ بازگشایی پاکات
1 97/143/603 مناقصه   جزئیات 1397/11/29 1397/12/05 1397/12/21
2 97142603 مناقصه   جزئیات 1397/11/13 1397/11/18 1397/12/07
3 s97141603 مناقصه   جزئیات 1397/11/10 1397/11/25 1397/12/04
4 97/153/603/3 مزایده   جزئیات 1397/11/08 1397/11/13 1397/11/30
5 97/141/603 مناقصه   جزئیات 1397/11/06 1397/11/10 1397/12/04
6 97140603 مناقصه   جزئیات 1397/10/29 1397/11/04 1397/11/27
7 97135603 مناقصه   جزئیات 1397/10/27 1397/11/02 1397/11/15
8 971526033 مزایده   جزئیات 1397/10/01 1397/10/06 1397/10/22
9 375/32/603/97 فراخوان ارزیابی کیفی   جزئیات 1397/10/01 1397/10/21 1397/10/22
10 s97138603 مناقصه   جزئیات 1397/09/21 1397/09/29 1397/10/01
11 97138603 مناقصه   جزئیات 1397/09/10 1397/09/15 1397/09/29
12 97135603 مناقصه   جزئیات 1397/09/01 1397/09/08 1397/09/22
13 s97134603 مناقصه   جزئیات 1397/08/28 1397/09/08 1397/09/10
14 s97130603 مناقصه   جزئیات 1397/08/19 1397/09/01 1397/09/03
15 97/134/603 مناقصه   جزئیات 1397/08/12 1397/08/21 1397/09/01
16 97/130/603 مناقصه   جزئیات 1397/07/29 1397/08/05 1397/08/26
17 97/151/603/3 مزایده   جزئیات 1397/08/01 1398/08/10 1397/08/26
18 s97124603 مناقصه   جزئیات 1397/06/27 1397/07/06 1397/07/07
19 97126603 مناقصه   جزئیات 1397/06/24 1397/06/27 1397/07/14
20 971506033 مزایده   جزئیات 1397/06/21 1397/07/27 1397/08/14
21 s297/123603 مناقصه   جزئیات 1397/05/30 1397/06/08 1397/06/10
22 97/124/603 مناقصه   جزئیات 1397/06/06 1397/06/13 1397/06/31
23 97/123/603 مناقصه   جزئیات 1397/05/06 1397/05/18 1397/06/03
24 S97/113/603 مناقصه   جزئیات 1397/04/28 1397/05/13 1397/05/13
25 97/149/603/3 مزایده   جزئیات 1397/05/06 1397/05/14 1397/05/27
26 97/113/603 مناقصه   جزئیات 1397/04/12 1397/04/19 1397/05/01
27 S97105603 مناقصه   جزئیات 1397/04/30 1397/04/09 1397/04/09
28 97/111/603 مناقصه   جزئیات 1397/03/17 1397/03/24 1397/04/09
29 97/105/603 مناقصه   جزئیات 1397/03/09 1397/04/19 1397/04/02
30 97/148/603/3 مزایده   جزئیات 1397/03/10 1397/03/24 1397/04/09
 در حال فروش اسناد  زمان فروش اسناد فرا نرسیده   پایان فروش اسناد
   1396
   1395
   1394
   1393
   1392
   1391
   1390
   1389

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد