شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 141/603
موضوع: تعويض سيم با كابل خودنگهدار مابين بلوار شهيدسامعي و شهيد جعفر زاده در حوزه مديريت برق امور 3 يزد
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1394/08/11 تا 1394/08/22
تاریخ بازگشایی پاکات: 1394/09/03
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تدارکات و انبار
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد