شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 260/116
موضوع: مناقصه در یک جلسه برگزار می گردد . نظارت بر نصب و تعویض کنتور مشترکین مصارف عادي ( تکفاز و سه فاز ) استان یزد به تعداد پنجاه هزار مشترك و نیز نظارت بر قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین مصارف عادي استان یزد به تعداد چهار صد و هفتاد هزار مشترك مناقصه در
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1391/03/20 تا 1391/03/23
تاریخ بازگشایی پاکات: 1391/04/08
ساير مشخصات
برگزار كننده: شرکت توزیع نیروی برق یزد
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
اسناد آگهی
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد