شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: فراخوان ارزیابی کیفی
روش معامله: عمومی
شماره: 260/115
موضوع: برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف شهرستان یزد و پیاده سازي در نرم افزار GIS
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1389/03/19 تا 1389/03/27
تاریخ بازگشایی پاکات: 1389/04/12
ساير مشخصات
برگزار كننده: شرکت توزیع نیروی برق یزد
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
اسناد آگهی
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد