شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 96/139/603
موضوع: خرید انواع پایه های بتونی
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1396/10/16 تا 1396/10/26
تاریخ بازگشایی پاکات: 1396/11/10
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تدارکات و انبار
روزنامه آگهي شده:
توضيحات: احتراماً با توجه به حجیم بودن فایل مربوط به الزامات و مشخصات فنی در صورت اخذ اسناد مناقصه جهت دریافت به امور تدارکات مراجعه فرمائید
روش تعیین برنده : دو مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد