شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 97140603
موضوع: واگذاری خدمات نصب و تعويض و تعميرات لوازم اندازه گيري مشتركين عادي (تکفاز و سه فاز)
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1397/10/29 تا 1397/11/04
تاریخ بازگشایی پاکات: 1397/11/27
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تدارکات و انبار
روزنامه آگهي شده:
توضيحات: آخرین مهلت تحویل پاکات تا پایان وقت اداری مورخ 97/11/18 می باشد .
روش تعیین برنده : یک مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد