شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومي
شماره: 131/603
موضوع: احداث شبكه و نصب ترانس تعاوني مجمر و اصلاح شبكه پست سازمان آب و شبكه فشار متوسط و فشار ضعيف خيابان كاشاني امور 2به روش خط گرم
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1393/08/08 تا 1393/08/20
تاریخ بازگشایی پاکات: 1393/09/04
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تداركات و انبار
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : دو مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد