شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومي
شماره: 132/603
موضوع: انجام فعاليتهاي سرویس و نگهداری ( خطوط فشار ضعیف و متوسط ، پست زمینی و هوایی ، کابل مشترکین ، روشنایی معابر ، تنظیم بار و خط گرم ) و اتفاقات و عملیات به صورت عمليات خط گرم يا عمليات خط سرد زارچ و شاهديه در حوزه عمل مديريت توزیع امور يك شهرستان یزد 1
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1393/08/10 تا 1393/08/20
تاریخ بازگشایی پاکات: 1393/09/01
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تداركات و انبار
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : دو مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد