شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
انتخاب قالب گرافیکی

شرکت توزیع نیروی برق استان یزد


مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومي
شماره: 134/603
موضوع: بازديد محل واگذاري انشعاب برق عادي به متقاضيان در محدوده امورهاي يك ، دو و سه و چهار شهرستان يزد و بازديد فني و كنترل لوازم اندازه گيري برق مشتركين متقاضي اخذ تسويه و بازديد هاي موردي
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1393/08/17 تا 1393/08/26
تاریخ بازگشایی پاکات: 1393/09/08
ساير مشخصات
برگزار كننده: امور تداركات و انبار
روزنامه آگهي شده:
توضيحات:
روش تعیین برنده : دو مرحله ای
اسناد آگهی
اسناد مرتبط
 
بازگشت به لیست آگهی ها

star ratingstar ratingstar ratingstar ratingstar rating
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد